അഴീക്കോടിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍

സാഗര ഗര്‍ജ്ജനം നിലച്ചു.  തൃശ്ശൂരില്‍നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങി അഴീക്കോട് പയ്യാമ്പലത്ത് നിത്യനിദ്രയിലായതിന് ജനസാഗരം സാക്ഷിയുമായി.  ദിവസങ്ങള്‍ അഴീക്കോടിനെക്കുറിച്ചു പറയുകയും  ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത  ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പരത്തി എഴുതിത്തീര്‍ത്ത അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളും ഒടുവില്‍ അഴീക്കോടിനെ ഇങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത്.  കേരളത്തിന്റെ മന:സാക്ഷിയിലും ചരിത്രത്തിലും  അഴീക്കോട് ഒടുവില്‍ എവിടെയാണ്  ചെന്നു നിന്നത്?   സമൂഹത്തിന് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ്?   അതിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് അഴീക്കോടിന്റെ നിത്യനിശബ്ദത  സൃഷ്ടിച്ച യഥാര്‍ത്ഥ നഷ്ടം കേരളം കണ്ടെത്തുക. തന്റെ ക്ലാസ്സ് മുറികളും പ്രോ വൈസ് ചാന്‍സലറുടെയും ആക്ടിംഗ് വൈസ്… Read More അഴീക്കോടിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍